7
Απρ

«Συμμετοχή μελών στις εκλογές 2019 για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε)»

Α  θ  λ  η  τ  ι  κ  ή     Έ  ν  ω  σ  η

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν  Ε λ λ ά δ ο ς

Hellenic Athletic Firefighters Association

 

Αθήνα 21 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣ:Όλα τα μέλη

 

ΘΕΜΑ:«Συμμετοχή μελών στις εκλογές 2019 για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε)»

ΣΧΕΤ:  Άρθρο 13Α Καταστατικού ΑΕΠΕ

 

Γνωρίζουμε στα μέλη μας, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13Α του Καταστατικού της ΑΕΠΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους ή υπηρεσίας τους, δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στη διενέργεια των εκλογών 2019 για ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Ε.Ε., είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με τη διαδικασία του πληρεξουσίου.

Η διαδικασία του πληρεξουσίου, περιγράφεται με συντομία στα παρακάτω βήματα:

1.    Το μέλος ενημερώνει ότι επιθυμεί να ψηφίσει μέσω πληρεξουσίου την Εφορευτική Επιτροπή.

2.    Η Εφορευτική Επιτροπή του αποστέλλει εκλογικό υλικό, δια μέσω της υπηρεσίας του (ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους, ένα λευκό ψηφοδέλτιο, έναν φάκελο ψηφοφορίας, έναν κοινό ταχυδρομικό φάκελο, ένα έντυπο πληρεξουσίου). Στο εκλογικό υλικό περιλαμβάνεται και ονομαστική κατάσταση εκλογέων στην οποία υπογράφει το παραλαμβάνων μέλος με ευθύνη του αρχαιότερου  υπαλλήλου – μέλους της Α.Ε.Π.Ε., είτε δύναται να υπογραφεί κατά την παραλαβή του υλικού από τη γραμματεία της υπηρεσίας.

3.    Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ε.Ε..

4.    Το μέλος αφού ψηφίσει, τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο ψηφοφορίας και τον σφραγίζει. Συμπληρώνει το πληρεξούσιο και προβαίνει σε επικύρωση της υπογραφής του από τη γραμματεία της Υπηρεσίας του. Τοποθετεί το πληρεξούσιο στον κοινό ταχυδρομικό φάκελο με το φάκελο ψηφοφορίας και τον αποστέλλει ταχυδρομικά πίσω ή τον παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή ο ίδιος αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου το ονοματεπώνυμό του και «ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 07-4-2019». Τέλος ζητά τη σφράγιση αυτού με σφραγίδα της Υπηρεσίας.

5.    Η συνολική ονομαστική κατάσταση ή η ατομική αν ο  εκλογέας είναι ένας αποστέλλεται εντός ενός από τους κοινούς ταχυδρομικούς φακέλους των εκλογέων με ευθύνη του αρχαιότερου  υπαλλήλου – μέλους της Α.Ε.Π.Ε. ή δύναται να γίνει η αποστολή συνολικά με όλους τους εκλογείς, μέσω της γραμματείας.

6.    Επισημαίνεται ότι τα ταχυδρομικά τέλη είναι πληρωμένα από την ΑΕΠΕ.

7.    Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 από 08:00 έως 19:00 στα γραφεία της ΑΕΠΕ Λάρνακος 18 Περιστέρι –Άσπρα Χώματα και οι εκλογείς να έχουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Όσοι, λοιπόν, επιθυμούν και έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη ψηφοφορία, εφόσον επιθυμούν την διαδικασία του πληρεξουσίου και όχι της αυτοπρόσωπης παρουσίας, οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Εφορευτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekloges2019aepe@gmail.comή στα τηλ.6978024086, 213 215 7653, για να τούς αποσταλεί ανάλογο εκλογικό υλικό, το αργότερο μέχρι την 27-03-2019, το οποίο να ληφθεί το αργότερο από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την 15:00 στις 06-04-2019.

Προσοχή: Για όσους χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να δηλώσουν με ακρίβεια τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να τους αποσταλεί το εκλογικό υλικό:

Υπηρεσία που υπηρετούν, Αριθμός Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση υπηρεσίας (οδός και Τ.Κ.).

 

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος

Καρίμαλης Ευάγγελος